SAUF:s Stadgar och Policy 

 
Stadgar för
Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF)
 
§ 1 Föreningens syfte
 
Föreningen har till uppgift att verka för hög seriositet och god kvalitet på den utbildning som anordnas av svenska utbildningsföretag.
 
I denna uppgift ingår
 
att bedriva information och rådgivning
att bevaka utvecklingen på utbildningsområdet
att verka för erfarenhetsutbyte
att upprätta och vidmakthålla etiska normer och regler för branschen
att bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, organisationer och enskilda.
 
Ett medel för Föreningen är att tillhandahålla service genom Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag AB, fortsättningsvis benämnt SAUF AB. Medlemskap i Föreningen är oupplösligt förenat med avtal om service i bolaget.
 
Föreningen är fackligt, politiskt och religiöst obunden.
 
§ 2 Medlemskap
 
Som medlem i Föreningen kan inväljas de företag som verkar inom kompetensutveckling av vuxna för arbetslivet och som följer samhällets lagar och regelverk. Medlemsföretag skall följa SAUF:s stadgar och policy.
 
Styrelsen skall informera Föreningens medlemmar om ansökningar om medlemskap före styrelsens beslut om inval.
 
Medlem ska betala årsavgift till Föreningen och också serviceavgift till SAUF AB enligt de principer som fastställs av årsmötet.
 
Hela stadgedokumentet finns att ladda ned i följande PDF-fil.

Hämta Stadgar »

Hämta Policy »