Sund konkurrens för innovation och kvalitet 

SvD:s artikelserie om utbildning i svenska för invandrare (sfi) har till stora delar visat rättvisande på både utmaningar och möjligheter för skolformen, men ett par röster, däribland Bo Jansson från Lärarnas riksförbund och Johanna Aara Åstrand från Lärarförbundet, har velat utmåla privata aktörer som en stor orsak till problemen inom sfi, och det är olyckligt.

Som VD för SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag), en branschorganisation för företag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna, kan jag inte se på när SAUF:s medlemmar anklagas utan större grunder än vad kommunal verksamhet kan anklagas på, vilka under 2014 stod för 68 % av sfi-deltagarna. Det kan därför inte vara de privata aktörerna som bär störst ansvar för ett bristande sfi-system som behöver göras om från grunden.

Men fokus har ändå varit på de privata aktörerna. SvD rapporterar om bland annat sämre villkor med gruppstorlek och undervisningstid som de två enskilda faktorerna, kritik från skolinspektionen, problematiken kring offentlig upphandling och överprövningens processer samt lärarbrist.

Först och främst. Flera av SAUF:s medlemsföretag genomför återkommande undersökningar av trivsel och nöjdhet hos lärarna. Undersökningarna ger överlag goda resultat. Medlemsföretagens kunder, dvs kommunerna, gör också utvärderingar och undersökningar av den verksamhet som bedrivs hos de privata aktörerna. Även dessa undersökningar ger vid handen att nöjdheten generellt sett är hög.

För att möta kritiken. Privata aktörers undervisningstid och gruppstorlek har inte varit ett större problem för varken lärare eller kommuner när det gäller trivsel och nöjdhet. Undervisningstiden hos privata anordnare är, precis som SvD skriver, i många fall till och med upp mot 28-30 timmar i veckan, mot betydligt blygsammare tid i undervisning hos kommunerna. Men undervisningstid är inte bara en aktivitet där läraren står för samtlig aktivitet och eleven reduceras till mottagare. Modern utbildning innehåller fler didaktiska grepp än så, där ”undervisningstiden” kan ta en mängd olika former i mötet med eleven för att stimulera till lärande. Ett betydligt bättre begrepp än undervisningstid är elevtid, vilket dessutom borde vara det enskilt viktigaste att lägga tid på i lärarens uppdrag.

Att skolinspektionen ger kritik vilket SvD vill påskina, är mer regel än undantag oavsett kommunal eller privat regi. Och mängden brister vid den aktuella granskningen av privata aktörer är inte ovanligt stor.

SvD vill också upplysa om problematiken kring offentlig upphandling och överprövningens processer. SAUF välkomnar detta. SAUF har tagit initiativ att i en arbetsgrupp jobba med riktlinjer för medlemsföretagen i upphandlingsprocessen för att därefter ta en dialog med upphandlarsidan, som i dag uppvisar en stor spretighet vad gäller kvalitet i förfrågningsunderlagen.

Det går heller knappast att skylla lärarbristen på ägandeformen eller att privata anordnare vill ta ett utökat ansvar för att kompetensförsörja individ, företag och samhälle. Istället behövs hela sfi-systemet göras om från grunden och mer medel måste läggas på att göra yrket lockande.

Utmaningarna som lärarbrist och krav på större flexibilitet i undervisningssituationen, brist på parallellitet, ett alltmer digitaliserat samhälle som inte möts upp med satsningar från stat och kommuner gör det svårt att bedriva en så effektiv utbildning som behövs för att nyanlända snabbt ska komma i arbete. Trots detta bedrivs hos flera privata utbildningsaktörer ett omfattande utvecklingsarbete för att modernisera och effektivisera utbildningen.

SAUF tror på tydliga kvalitetskrav och tydligare krav på effekter av utbildning. Vi ser gärna ett resonemang som bygger på att alla parter, oavsett ägandeform eller huvudman, måste ta ansvar och komplettera varandra för att kunna möta utmaningarna på framtidens utbildnings- och arbetsmarknad. Nya utmaningar kräver dessutom nya lösningar. Genom sund konkurrens skapas förutsättningar för innovation, kvalitet och en stimulerande arbetsmiljö hos såväl privata som offentliga utbildningsaktörer.

Johan Winsborn
VD, SAUF