Kräv kvalitet av utbildningsanordnare 

Regeringen gör helt rätt i att skjuta till pengar till bl a Arbetsförmedlingen i samband med konjunkturnedgången illustrerad senast genom Volvos varsel. En del av dessa pengar kommer att gå till någon form av kompetensutvecklingsåtgärd. Som företrädare för utbildningsbranschen och SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, vill jag framhålla vikten av att kvalitetssäkra dessa och andra kompetensutvecklingssatsningar. Genom tydliga upphandlingsmål och att säkerställa att utbildningsanordnaren kan möta dessa med god kvalitet har åtgärderna alla förutsättningar att ge önskat resultat.

I Sverige har vi i dag olika myndigheter som är satta att kvalitetssäkra utbildningsanordnare, Högskoleverket, KY-myndigheten (Myndigheten för kvalificerade yrkesutbildningar) och Skolverket. I tillägg till de utbildningsanordnare som lyder under dessa myndigheters kontroll har vi de kommersiella utbildningsanordnarna, som i praktiken står för större delen av den samlade kompetensutvecklingen av vuxna i och för arbetslivet. Branschen omsätter drygt 10 Miljarder kronor årligen.

SAUF är det organ i Sverige som kvalitetssäkrar utbildningsföretag. Organisationens syfte är att arbeta för en seriös utbildningsbransch med hög kvalitet och god yrkesskicklighet. I dag auktoriserar vi utbildningsleverantörer enligt kvalitetskriterier inom fem områden.

  1. Åtaganden mot kund
  2. Mål för lärandet
  3. Metod för lärandet
  4. Rutin för utvärdering av målet för lärandet
  5. Resultat i relation till åtagandet.

Allt fler arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor använder sig av dessa kvalitetskrav vid upphandling av kompetensutveckling, vilket är glädjande. Tyvärr är det långt ifrån alla som har tagit till sig denna möjlighet till kvalitetssäkring. Våga ställ adekvata krav på utbildningsanordnarens kvalitetssäkringsrutiner. Resultatet av utbildningsinvesteringen måste vara det viktigaste, då prislappen för utbildningsinsatsen normalt är en bråkdel av den potentiella vinsten. Resultatet kan helt utebli om utbildningsleverantören saknar kvalitetssäkringsrutiner. Det blir kostsamt för såväl individer som organisationer att förbise kvalitetskraven.

För att kunna ställa krav måste utbildningsköpare veta. och vara tydlig med, vad målet med utbildningsinsatsen är. Det är svårt att kräva rätt kvalitet och konkreta resultat av luddigt formulerade målsättningar. En seriös och kunnig utbildningsanordnare kan genom sin erfarenhet vara behjälplig i krav- och målformuleringsfasen. En seriös och kunnig utbildningsanordnare ska även tacka nej till uppdrag som ligger utanför dess kompetens eller om uppdraget av annan anledning inte ges rimliga förutsättningar att leverera och uppfylla efterfrågat resultat.

Avslutningsvis uppmanar jag alla upphandlare av kompetensutveckling, inom såväl näringslivet som offentlig sektor, att kräva adekvat kvalitet av utbildningsanordnare.

Stockholm 2008-10-17

Eva M Torsson

VD SAUF

mob 0735-00 00 40