Almega Utbildningsföretagen och SAUF går samman för stärkt utbildningskvalitet 

Under måndagen, den 29 maj, beslutade eniga stämmor om att Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) går samman med Almega Utbildningsföretagen och bildar Sveriges största branschorganisation för privata aktörer inom vuxenutbildning. I och med sammanslagningen kommer Almega Utbildningsföretagen organisera 175 utbildningsföretag. 

SAUF är en branschorganisation för utbildningsföretag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna för arbetslivet. Grundbulten i verksamheten är kvalitetsauktorisationen. Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Nu går dessa organisationer samman. 

Almega Utbildningsföretagen och SAUF blir därmed Sveriges ledande branschorganisation för stärkt kvalitet inom vuxenutbildningen. Genom medlemsföretagens bredd och mångfald kommer vi nu i ännu större utsträckning än tidigare bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka innanförskapet på arbetsmarknaden. 

- Almega fortsätter växa och det är med stor glädje vi nu välkomnar medlemsföretagen i branschorganisationen SAUF till oss, när de idag väljer att bli en del av Almega Utbildningsföretagen. Vi lever i en tid då vuxenutbildning och kompetensutveckling blir allt viktigare för att klara samhällets och företagens kompetensförsörjning, och framtidens utmaningar. I det behövs en tydlig röst som kan verka för bättre villkor och förutsättningar för utbildningsföretagen. Dagens beslut, där utbildningsbranschen samlas under ett och samma tak, är ett mycket bra beslut för såväl Almega, SAUF som utbildningsföretagen, säger Anna-Karin Hatt vd Almega

- Behoven av utbildningsföretagens tjänster liksom omvärldens granskning av branschen kommer att öka kraftigt kommande år. Den nya organisationen skapar ännu större förutsättningar för branschen att möta dessa förändringar, säger Christer Hammar, vice ordförande i Almega Utbildningsföretagen.

För att leda Sverige till bättre kompetensinvesteringar, en fungerande integration och ett kreativt samhälle där individens potential tas tillvara och kommer arbetsgivare och samhälle till del så krävs en enad, gemensam och vässad branschorganisation. 

- Vår vision är att Sverige ska vara det mest effektiva och innovativa landet i världen för livslångt lärande och utbildning av vuxna i arbetslivet, tidigare ordförande i SAUF. Här kan Utbildningsföretagen ta en tätposition för att stimulera utvecklingen av svensk utbildning, säger Pär Lager, ny ordförande i Almega Utbildningsföretagen och tidigare ordförande i SAUF.

Kontakt:

Pär Lager, ordförande
Tfn: 070-777 18 16
par.lager@abnu.se

Christer Hammar, vice ordförande
Tfn: 0703-77 45 00
christer.hammar@academedia.se

Johan Winsborn, branschansvarig
Tfn: 0735-27 02 00
johan.winsborn@almega.se

 

Johan Winsborn tillträder som ny VD för SAUF 

Johan Winsborn tillträder som ny VD för SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, i mars 2016.

SAUF spelar en allt viktigare roll för utvecklingen av kompetensutveckling för vuxna. Branschen i Sverige växer och kompetensutveckling och utbildning blir en allt viktigare fråga för såväl företag som stat och kommun.

Johan kommer närmast från en tjänst som Chef för Produkt- och metodutveckling på Lernia och sitter i ledningsgrupperna för Lernias utbildningsdivisioner. Han har lång erfarenhet av utbildningsbranschen och har innehaft ett antal chefsbefattningar inom bland annat Lernia och Hermods både inom tjänsteutveckling och operativ verksamhet.

- Jag är väldigt glad och nöjd med rekryteringen av Johan Winsborn till SAUF. Johan har en unik kombination av erfarenhet och kompetens från utbildningsbranschen. Med Johan som VD fortsätter vi utveckla kvalitetsarbetet i branschen och SAUF kommer bli en ännu tydligare röst i Utbildningssverige, säger SAUF:s ordförande Pär Lager och fortsätter:

- Jag vill också passa på att tacka avgående VD Eva Torsson för ett mycket väl utfört arbete med att bygga SAUF till en ledande branschorganisation inom utbildning och kompetensutveckling. Jag önskar Eva lycka till och ser fram emot att samarbeta med henne även fortsättningsvis.

- Utbildningsbranschen står inför stora utmaningar de kommande åren, där till exempel företeelser som digitaliseringen, migrationen, generationsväxlingen och validering av kompetens kommer att påverka hur utbildning och lärande sker i framtiden. Jag ser fram emot dessa och andra spännande utmaningar och att få vara med att fortsätta utveckla SAUF tillsammans med styrelsen och medlemsföretagen, säger Johan Winsborn, tillträdande VD för SAUF.

För mer information, kontakta:

Pär Lager, Ordförande SAUF
                      Johan Winsborn

0707-77 18 16                                                076-788 92 07

par.lager@abnu.se                                      johan.winsborn@lernia.se
 

SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, är branschorganisationen för utbildningsföretag som kompetensutvecklar vuxna för yrkeslivet. Vi auktoriserar utbildningsföretag, arbetar för att förbättra för medlemsföretagen och för hög kvalitet och sunda affärsmetoder. SAUF grundades 1992 och har idag 75 medlemsföretag som tillsammans omsätter 6 mdkr och har ca 5 000 anställda.

Kräv kvalitet av utbildningsanordnare 

Regeringen gör helt rätt i att skjuta till pengar till bl a Arbetsförmedlingen i samband med konjunkturnedgången illustrerad senast genom Volvos varsel. En del av dessa pengar kommer att gå till någon form av kompetensutvecklingsåtgärd. Som företrädare för utbildningsbranschen och SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, vill jag framhålla vikten av att kvalitetssäkra dessa och andra kompetensutvecklingssatsningar. Genom tydliga upphandlingsmål och att säkerställa att utbildningsanordnaren kan möta dessa med god kvalitet har åtgärderna alla förutsättningar att ge önskat resultat.

I Sverige har vi i dag olika myndigheter som är satta att kvalitetssäkra utbildningsanordnare, Högskoleverket, KY-myndigheten (Myndigheten för kvalificerade yrkesutbildningar) och Skolverket. I tillägg till de utbildningsanordnare som lyder under dessa myndigheters kontroll har vi de kommersiella utbildningsanordnarna, som i praktiken står för större delen av den samlade kompetensutvecklingen av vuxna i och för arbetslivet. Branschen omsätter drygt 10 Miljarder kronor årligen.

SAUF är det organ i Sverige som kvalitetssäkrar utbildningsföretag. Organisationens syfte är att arbeta för en seriös utbildningsbransch med hög kvalitet och god yrkesskicklighet. I dag auktoriserar vi utbildningsleverantörer enligt kvalitetskriterier inom fem områden.

  1. Åtaganden mot kund
  2. Mål för lärandet
  3. Metod för lärandet
  4. Rutin för utvärdering av målet för lärandet
  5. Resultat i relation till åtagandet.

Allt fler arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor använder sig av dessa kvalitetskrav vid upphandling av kompetensutveckling, vilket är glädjande. Tyvärr är det långt ifrån alla som har tagit till sig denna möjlighet till kvalitetssäkring. Våga ställ adekvata krav på utbildningsanordnarens kvalitetssäkringsrutiner. Resultatet av utbildningsinvesteringen måste vara det viktigaste, då prislappen för utbildningsinsatsen normalt är en bråkdel av den potentiella vinsten. Resultatet kan helt utebli om utbildningsleverantören saknar kvalitetssäkringsrutiner. Det blir kostsamt för såväl individer som organisationer att förbise kvalitetskraven.

För att kunna ställa krav måste utbildningsköpare veta. och vara tydlig med, vad målet med utbildningsinsatsen är. Det är svårt att kräva rätt kvalitet och konkreta resultat av luddigt formulerade målsättningar. En seriös och kunnig utbildningsanordnare kan genom sin erfarenhet vara behjälplig i krav- och målformuleringsfasen. En seriös och kunnig utbildningsanordnare ska även tacka nej till uppdrag som ligger utanför dess kompetens eller om uppdraget av annan anledning inte ges rimliga förutsättningar att leverera och uppfylla efterfrågat resultat.

Avslutningsvis uppmanar jag alla upphandlare av kompetensutveckling, inom såväl näringslivet som offentlig sektor, att kräva adekvat kvalitet av utbildningsanordnare.

Stockholm 2008-10-17

Eva M Torsson

VD SAUF

mob 0735-00 00 40