Vad är det vi betalar för och vad ger verklig effekt? 

Vi upplever alla de ökade kraven på flexibla och effektiva sätt att bedriva utbildning och kompetensutveckling. Den digitala utvecklingen går allt snabbare. Samtidigt blir utbildningsbehoven allt mer individuella och situationsbundna. Det här ställer stora krav, både på organisationer och utbildningssamordnare.

SAUF arrangerar tillsammans med Promise en workshop om dessa frågor under Promisedagen den 16 november. Vi frågar oss vad det är som ger verklig effekt och vad vi är beredda att betala för. Välkommen till en dialog mellan utbildningsköpare, utbildningsföretag och företag inriktade på lärande med stöd av digitala medier.

Medverkande är

 • Emil Robertsson, vd på utbildningsföretaget Informator
 • Helena Eketrapp, senior konsult med fokus på kompetensprocesser på Learntech.

Läs mer om Promisedagen på www.promisedagen.se.

Det händer ju visst - digitalisering av svensk vuxenutbildning 

Digitaliseringen och innovationen av svensk vuxenutbildning går långsamt, men det finns också goda exempel på aktörer som strategiskt och medvetet jobbar med utveckling av vuxenutbildning. Under SAUF:s seminarium på EdTech Sweden-konferensen Innovating Learning på torsdag 20 oktober möter vi fyra av medlemsföretagen som beskriver sitt arbete med digitaliseringen av vuxenutbildning på olika nivåer: strategisk nivå, verksamhetsnivå, distansutbildning och företagsutbildning. Under seminariet förs också en diskussion om framgångsfaktorer, utmaningar och möjligheter med digitaliseringen.

Medverkande:

 • Pär Lager, koncernchef Anthon B Nilsen
 • Marie Mether, rektor Hermods vuxenutbildning
 • Ania Hartman, affärsutvecklare Hermods
 • Charlotte Staaf, verksamhetschef Lernia
 • Jenny Bernström, lärare Lernia
 • Mikael Borak, vice VD och affärsutvecklingschef Sverige, Mindset
 • Johan Winsborn, VD SAUF (moderator).

​Läs hela programmet för konferensen på www.edtechsweden.se och säkra din biljett om du inte redan gjort det.

Väl mött!

Effektiv etablering av nyanlända – startskottet för innovation? 

 

 

 

SAUF bjuder i samarbete med ViS in till en paneldebatt i Almedalen om effektiv etablering av nyanlända - startskottet för innovation?

Plats: Almedalsbiblioteket, sal E22, Cramérgatan 5, Visby. Tid: 5 juli, 15:00-15:45. #EffektivEtablering

Att matcha nyanländas kompetens innebär en stor utmaning, men också enorm möjlighet, där utbildnings- och arbetsmarknadspolitik, liksom olika aktörer inom myndigheter, kommuner, utbildningsbranschen och näringsliv, måste samverka för att effektivisera kompetensförsörjningen av Sverige och få människor i egenförsörjning. Lagstiftning, motverkande intressen, budgetmässiga och organisatoriska stuprör samt ett upphandlingssystem på väg att haverera utgör hinder. Hur kan olika aktörer samverka för att undanröja dessa hinder, för att synliggöra och komplettera nyanländas kompetens? Varför måste vi vänta så länge innan vi börjar erbjuda utbildning för språk och yrke? Vad ställer näringslivet för krav på systemet? Kan en effektiv etablering av de nyanlända bli startskottet för verklig innovation inom utbildning i Sverige?
 
 • Medverkande:
 • Mia Liljestrand, Utbildningsexpert, Svenskt Näringsliv
 • Maria Mattsson Mähl, VD, AlphaCE
 • Björn Elmqvist, Chef för Externa tjänster, Arbetsförmedlingen
 • Andreas Schönström, kommunalråd för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, Malmö stad
 • Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Botkyrka kommun
 • Tobias Karlström, VD, Medlearn

Vuxenutbildning för integration och försörjning

Plats: Almedalsbiblioteket, sal E22, Cramérgatan 5, Visby. Tid: 5 juli, 14:30-15:00.

Paneldebatten föregås av en presentation av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som ger sin syn på vuxenutbildningens roll och uppdrag i etableringen.

 

Sund konkurrens för innovation och kvalitet 

SvD:s artikelserie om utbildning i svenska för invandrare (sfi) har till stora delar visat rättvisande på både utmaningar och möjligheter för skolformen, men ett par röster, däribland Bo Jansson från Lärarnas riksförbund och Johanna Aara Åstrand från Lärarförbundet, har velat utmåla privata aktörer som en stor orsak till problemen inom sfi, och det är olyckligt.

Som VD för SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag), en branschorganisation för företag som arbetar med kompetensutveckling av vuxna, kan jag inte se på när SAUF:s medlemmar anklagas utan större grunder än vad kommunal verksamhet kan anklagas på, vilka under 2014 stod för 68 % av sfi-deltagarna. Det kan därför inte vara de privata aktörerna som bär störst ansvar för ett bristande sfi-system som behöver göras om från grunden.

Men fokus har ändå varit på de privata aktörerna. SvD rapporterar om bland annat sämre villkor med gruppstorlek och undervisningstid som de två enskilda faktorerna, kritik från skolinspektionen, problematiken kring offentlig upphandling och överprövningens processer samt lärarbrist.

Först och främst. Flera av SAUF:s medlemsföretag genomför återkommande undersökningar av trivsel och nöjdhet hos lärarna. Undersökningarna ger överlag goda resultat. Medlemsföretagens kunder, dvs kommunerna, gör också utvärderingar och undersökningar av den verksamhet som bedrivs hos de privata aktörerna. Även dessa undersökningar ger vid handen att nöjdheten generellt sett är hög.

För att möta kritiken. Privata aktörers undervisningstid och gruppstorlek har inte varit ett större problem för varken lärare eller kommuner när det gäller trivsel och nöjdhet. Undervisningstiden hos privata anordnare är, precis som SvD skriver, i många fall till och med upp mot 28-30 timmar i veckan, mot betydligt blygsammare tid i undervisning hos kommunerna. Men undervisningstid är inte bara en aktivitet där läraren står för samtlig aktivitet och eleven reduceras till mottagare. Modern utbildning innehåller fler didaktiska grepp än så, där ”undervisningstiden” kan ta en mängd olika former i mötet med eleven för att stimulera till lärande. Ett betydligt bättre begrepp än undervisningstid är elevtid, vilket dessutom borde vara det enskilt viktigaste att lägga tid på i lärarens uppdrag.

Att skolinspektionen ger kritik vilket SvD vill påskina, är mer regel än undantag oavsett kommunal eller privat regi. Och mängden brister vid den aktuella granskningen av privata aktörer är inte ovanligt stor.

SvD vill också upplysa om problematiken kring offentlig upphandling och överprövningens processer. SAUF välkomnar detta. SAUF har tagit initiativ att i en arbetsgrupp jobba med riktlinjer för medlemsföretagen i upphandlingsprocessen för att därefter ta en dialog med upphandlarsidan, som i dag uppvisar en stor spretighet vad gäller kvalitet i förfrågningsunderlagen.

Det går heller knappast att skylla lärarbristen på ägandeformen eller att privata anordnare vill ta ett utökat ansvar för att kompetensförsörja individ, företag och samhälle. Istället behövs hela sfi-systemet göras om från grunden och mer medel måste läggas på att göra yrket lockande.

Utmaningarna som lärarbrist och krav på större flexibilitet i undervisningssituationen, brist på parallellitet, ett alltmer digitaliserat samhälle som inte möts upp med satsningar från stat och kommuner gör det svårt att bedriva en så effektiv utbildning som behövs för att nyanlända snabbt ska komma i arbete. Trots detta bedrivs hos flera privata utbildningsaktörer ett omfattande utvecklingsarbete för att modernisera och effektivisera utbildningen.

SAUF tror på tydliga kvalitetskrav och tydligare krav på effekter av utbildning. Vi ser gärna ett resonemang som bygger på att alla parter, oavsett ägandeform eller huvudman, måste ta ansvar och komplettera varandra för att kunna möta utmaningarna på framtidens utbildnings- och arbetsmarknad. Nya utmaningar kräver dessutom nya lösningar. Genom sund konkurrens skapas förutsättningar för innovation, kvalitet och en stimulerande arbetsmiljö hos såväl privata som offentliga utbildningsaktörer.

Johan Winsborn
VD, SAUF

Effektivisering av ansökans- och bedömningsprocessen inom Yrkeshögskolan 

Den 24 februari 2016 var SAUF inbjudna för att ge synpunkter på MYH:s arbete med effektivisering av ansökans- och bedömningsprocessen. Flera förslag som syftar till att effektivisera ansökansprocessen för både anordnarna och myndigheten presenterades, liksom förslag på justeringar av IT-lösningar för webbansökan och en systematisk modell för bedömning av ansökningar och idéer för att stötta anordnare i etableringsprocessen. Glädjande nog fann vi således flera förslag som inte bara syftar till att effektivisera processerna utan även till att kvalitetssäkra utbildningarna ytterligare.

SAUF deltog på Stockholms Handelskammares Expo 30 sep 

Idag hade jag förmånen att informera om SAUF och våra medlemsföretag på Stockholms Handelskammares Expo. Det var många intresserade från såväl upphandlarsidan som utbildningsföretag. Några kände till vår auktorisation från upphandlingar och de som inte gjorde det uttryckte sin uppskattning för det kvalitetsarbete vi gör.

Lägesrapport från utbildningsbranschen 

Första rapporten direkt från ATD:s konferens i Orlando, USA 17-21 maj 2015

Världens största organisation för kompetensutveckling i företag, har publicerat sin årliga rapport ”ATD’s 2014 State of the Industry report” där man ser många intressanta trender gällande kompetensutvecklingen i företag  internationellt.

·         Företagens kostnad ökade något från föregående år till 10 270 kr per anställd (f.å. 10 160 kr). Av denna gick 10% till ersättning till tränare/lärare.

·         Den genomsnittliga kostnaden för utbildning sjönk från 760 kr till 630 kr.

·         De tre viktigaste ämnena var: Obligatoriska (compliance) 11,5%, Ledarskap 11,5%, Processer och affärsmetoder 9,1%.

·         Klassrumsundervisning fortsätter att vara den mest populära metoden, 54%.

 

Vikten av egen kompetensutveckling 

 "Att få möjlighet att utveckla sin kompetens är idag den enda verkliga tryggheten i arbetslivet". säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i DN 12 september 2015.

 

SAUF i Almedalen 30 juni 

Kvalitet i utbildning – det alla vill ha men få vet hur?
tisdag 30 juni 2015 kl 15.00-15.45
Hanseplan 2, Visby

Alla är överens. Kvalitet i utbildning är bra. Politiker och makthavare, utbildningsköpare, kunder, beställare, näringslivet och offentlig sektor, utbildningsleverantörer och allmänheten, alla är överens. Vi ska ha god kvalitet i utbildning. Men väldigt få kan precisera vad kvalitet i utbildning är. Riksrevisionen konstaterar att Skolinspektionen mäter och utvärderar allt korrekt enligt lagen, men att de missar en viktig del, att bedöma utbildningens kvalitet.

SAUF anordnar en angelägen aktivitet för att lyfta fram vad kvalitet i utbildning för vuxna är och vad som inte är det. Hur uppnår vi effekt av utbildningen?

Moderator: Pär Lager, koncernchef ABNU och ordförande i SAUF

SAUF presenterar användbara teorier, modeller och begrepp kring hur kvalitetsarbetet kan utvecklas och bättre anpassas efter kundernas behov.

Kvalitetssamtal med:
Thomas Persson, GD
Myndigheten för Yrkeshögskolan som ger sin bild av vad kvalitet i utbildning är och berättar om myndighetens strategi för kvalitetsgranskning.

Martin Kruse, upphandlingschef Arbetsförmedlingen och Björn Elmqvist chef externa tjänster berättar om AF:s kvalitetsarbete.

Mia Liljestrand, Svenskt Näringsliv lyfter vikten av kvalitetsfrågan ur ett näringslivsperspektiv.

Internationell trendspaning 

Trendspaning från ATDs konferens
17-20 maj 2015 i Orlando: 9500 deltagare och 482 seminarier...

ATD Association for Talent Development, är världen största organisation för kompetensutveckling i företag och organisationer. Här finns HR-människor, organisationsutvecklare, konsulter, utbildningschefer och forskare med det gemensamma intresset att förstå och driva utvecklingen vidare kompetensområdet.

En gång om året anordnas en internationell konferens och här kommer några av mina iakttagelser därifrån. www.td.org

 

Lärandet sker på elevernas initiativ
När information alltid finns tillgänglig flyttas initiativet från tränarna/lärarna till eleverna

Flera talare var inne på det faktum att själva lärprocessen förändras snabbt. Istället för att sitta i klassrummet och vänta på att läraren eller professorn ska dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter, söker man nu allt oftare själv efter den kunskap man behöver. Att kunna söka har blivit minst lika viktigt som att kunna kunna.

Sarah Thompson och Ronnie Ashline från Intreprid Learning ledde ett pass med titeln "Your Teaching is Getting in the Way of My Learning" där det allra mesta av det som deltagarna ville lära sig, skapades av dem själva i smågruppsdiskussioner.

Även Sugata Mitra, professor vid universitetet i Newcastle, har visat att barn själva lär sig det som de behöver, utan att det finns en lärare i klassrummet. I hans "School in the Cloud" är lärarens uppgift att ställa frågor som utmanar och inspirerar barnen till att själva vilja ta reda på svaren. För detta arbete fick han det prestigefulla TED Prize Award 2013.

Slutsatsen är att rollen som kompetensutvecklare kraftigt behöver förändras till att mer bli en facilitator och mentor.

 

Kurser blir kortare - och längre

Millenniumgenerationens människor har generellt sett kortare koncentrationsspann än tidigare. Det betyder att det ställs större krav på tempo och variation, både vad gäller arbetsuppgifter och utbildningsmoment. Flera talare var inne på detta tema, att det dels gällde att göra varje kursmoment kortare och mer lik datorspelen. "Det behöver plinga till varje gång som man gör något bra." Dels att man måste göra processen längre över tid, så att det verkligen hinner bli en effekt.

Celia Shore och Felicia Montgomery från American Cancer Society delade med sig av sin design av ett moment i deras interna ledarskapsprogram. Av kostnadsskäl var man tvingad att lägga om programmet från klassrum till det virtuella rummet. Ramverket gjordes som en äventyrsresa över fyra världsdelar, där deltagarna i grupper om fem skulle ta sig från USA till slutmålet i Singapore. Resan, som helt skedde via internet och skype, gjordes i tydligt avgränsade etapper över sammanlagt 12 månader. Innehållet i etapp två byggdes klart när deltagarna jobbade med etapp ett, så det var i sanning ett agilt skapande av en lärande process. Efter två genomförda omgångar av detta program, föredrar såväl deltagare som utbildare den virtuella designen bättre än den gamla fysiska.

På mässan som var i anslutning till konferensen fanns många leverantörer som arbetar med LMS (Learning Management Systems) som hjälper företagens utbildningsavdelning att hålla ordning på medarbetarnas kompetensutveckling på individnivå, samtidigt som de möjliggör en hög grad av individuell anpassning av utbildningsprogrammen.

Anders Kinding Utbildning och Kommunikation AB
 

 

Några aktuella böcker som det surrades om...

The New Social Learning, 2nd edition; Tony Bingham & Marcia Conner
The New One Minute Manager; Ken Blanchard & Spencer Johnson
You Already Know How to Be Great; Alan Fine & Rebecca R. Merrill

Swedish Learning Awards 

Swedish Learning AwardsVälkommen att tävla i Swedish Learning Awards, tävlingen för dig som arbetar med utbildningar och kompetenssatsningar för anställda på företag och organisationer i Sverige.

Swedish Learning Awards syftar till att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningar och de utbildningsköpare och leverantörer som står bakom dessa. Tävlingen ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, pedagogik, idéhöjd, kvalitet och teknik. En placering i Swedish Learning Awards ska bäras med stolthet och inspirera andra. Företag och organisationer ska uppleva effekten av utbildning när den är som bäst.

Nominera era bidrag innan den 4 juni 2015. Läs mer på http://swedishlearningawards.se/ 

Swedish Learning Awards är ett non-profit event som drivs av Swedish Learning Association tillsammans med PromiseSauf och Medieinstitutet

Kompetensutveckling - Sveriges nästa stora exportsektor? 

Fd Handelsminister Ewa Björling ser en stor potential i utbildningsbranschens exportmöjligheter.

På SAUF:s seminarium den 15 mars berättade handelsministern hur regeringen arbetar för att främja export inom olika sektorer generellt och hur regeringen och exportrådet kan underlätta i arbetet att hitta nya marknader för utbildningsbranschen. Tobias Krantz från Svenskt Näringsliv beskrev dagsläget på den internationella marknaden, där de svenska utbildningsföretagens närvaro i det närmaste är obefintlig. Det finns med andra ord väldigt stora möjligheter att etablera sig på nya marknader.

Ett föregångsland vad gäller export av utbildning är Australien. Där utgör utbildning 12% av den totala exporten.

Pia Enochsson, fd GD Myndigheten för yrkeshögskolan, berättade om ett intressant uppdrag som myndigheten genomfört i Vitryssland tillsammans med SIDA.

Lyssna till ett utdrag från seminariet, där konkreta råd och tankar om potentiella marknader lyfts fram.

Allt fler kräver SAUF:s certifiering 

Regeringskansliet, Atlas Copco, Scania, Saab Group, Svenska Spel och många fler efterfrågar SAUF:s auktorisation när de upphandlar utbildningar.

SAUF driver kvalitetsfrågan hårt inom utbildning för vuxna i och för yrkeslivet. Och vi kan konstatera att allt fler upphandlare hänvisar till vår auktorisation vid upphandlingar. Ett antal företag vänder sig direkt till oss när de har förfrågningar om utbildningssatsningar, eftersom de bara vill komma i kontakt med kvalitetssäkrade utbildningsföretag. SAUF är verkligen glad för förtroendet och utvecklingen.
 
För oss är det av högsta vikt att de företag vi har auktoriserat fortsätter att efterleva våra kriterier och krav. Till vänster kan du läsa mer om vilka krav vi ställer på våra medlemsföretag och vi ser gärna att du som kund lämnar synpunkter på SAUF:s medlemsföretag.